greetings
 
4 : 13 AM EDT

PostgreSQL: Documentation: 9.6: pgcrypto